ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1 Qlusjesman, gebruiker van deze Algemene voorwaarden
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Qlusjesman een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie Qlusjesman onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Qlusjesman en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Qlusjesman geleverde zaken en materialen.
1.5 Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.
1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is
op de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Qlusjesman en Opdrachtgever.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Qlusjesman aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Indien Qlusjesman bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Qlusjesman gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Qlusjesman is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
3.3 Qlusjesman kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Werkzaamheden die niet in de offerte zijn genoemd, zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.6 Offerte is exclusief eventuele vergunningen en/of precariorecht


Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand conform artikel 3.1.
4.2 Qlusjesman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Qlusjesman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
4.4 De werken zijn visueel opgenomen. Dit alles zonder het maken van bijzondere kosten en zonder toepassing van bijzondere onderzoeksmethoden en/ of apparatuur.
4.5 Qlusjesman zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat (1) aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en (2) de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn ontvangen door Qlusjesman.
4.6 Qlusjesman zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst / meer -minder werk

5.1 Verzoeken van Opdrachtgever aan Qlusjesman om veranderingen in de opdracht uit te voeren dienen schriftelijk door Opdrachtgever worden ingediend. Qlusjesman zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van Qlusjesman om het meer- minderwerk te verrekenen.

5.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Qlusjesman aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
5.4 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
5.5 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Qlusjesman kan worden toegerekend, is Qlusjesman gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Qlusjesman recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten. 

5.6 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Qlusjesman ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
5.7 Indien de opdracht ten gevolge van aan Qlusjesman niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Qlusjesman het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.

6. Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Qlusjesman tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Qlusjesman toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dient ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 Qlusjesman heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in de artikelen 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
6.4 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Qlusjesman, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Deze materiale of gereedschappen dienen op een veilige plek te worden opgeborgen. Bij vermissing  of beschadiging Qlusjesman het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Qlusjesman behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.6 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de
Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Qlusjesman over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.7 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de werkzaamheden na voltooiing van de werkzaamheden door Qlusjesman wordt afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Qlusjesman. Qlusjesman zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.

7. Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting.
7.2 Reis en materiaalkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de
hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Parkeerkosten worden achteraf berekend.
7.3 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Qlusjesman gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Qlusjesman dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
8.3 Qlusjesman behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Qlusjesman bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.
8.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Qlusjesman op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9. Invorderingskosten

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00.
9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Qlusjesman blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Qlusjesman verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal
Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Qlusjesman.  De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3 Opdrachtgever is verplicht Qlusjesman direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.4 Qlusjesman is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Qlusjesman niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.2

11. Uitvoeringstermijn en oplevering van werk
11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming van artikel 11.6, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Qlusjesman schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Qlusjesman de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
11.3 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.
11.4 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden aan Qlusjesman.
11.5 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 10 werkdagen na deze uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.
11.6 Indien Qlusjesman expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is Qlusjesman bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Qlusjesman.


12. Garantie
12.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Qlusjesman eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde duidelijk te vermelden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Qlusjesman.
12.2 Op de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 1 jaar.
12.3 Op de door Qlusjesman geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.

12.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qlusjesman wijzigingen in of reparaties aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Qlusjesman in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Qlusjesman is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Qlusjesman.
13.2 Qlusjesman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Qlusjesman is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3 Qlusjesman is niet aansprakelijk voor foutief opgemeten maten door Opdrachtgever. Er worden geen rechten ontleent aan het aanleveren van maten zonder bouwtekening.
13.4 Qlusjesman is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Opdrachtgever tegen het advies van Qlusjesman in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
13.5 Qlusjesman is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.
13.6 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
13.7 Indien Qlusjesman adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
13.8 Opdrachtgever vrijwaart Qlusjesman van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
13.9 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Qlusjesman is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is  gemaakt.


14. Opschorting en ontbinding

14.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Qlusjesman heeft in dat geval recht op ten minste 25% van de aannemingssom dan wel, indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een urenvergoeding van 25% van de totale geraamde urenbelasting van het werk, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast blijft een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte kosten voor materiaal voor zover deze op het moment van opzegging nog niet volledig vergoed waren. Het bepaalde in de eerste zin geldt ook indien Qlusjesman in het geheel nog geen aanvang met het werk had gemaakt maar Qlusjesman en Opdrachtgever wel reeds en overeenkomst hadden gesloten conform artikel 3.1.

14.2 Qlusjesman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
  nakomt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Voorts is Qlusjesman bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien er sprake is van een niet werkbare situatie tussen Opdrachtgever en Qlusjesman, behoudt Qlusjesman zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht
15.1 Indien Qlusjesman door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Qlusjesman onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Qlusjesman kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Qlusjesman door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte.

15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
15.5 Qlusjesman zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
15.6 Voorzover Qlusjesman ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Qlusjesman gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Qlusjesman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Qlusjesman het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij voor een bindend advies van een mediator kan worden gekozen.
16.3 Op elke overeenkomst tussen Qlusjesman en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Laatste keer bewerkt: 17 augustus 2019
Qlusjesman gevestigd Den Haag

Download laatste versie Algemene Voorwaarden van Qlusjesman